Альтернативная стратегия заработка на акциях

securities
Инвесторы во всём мире используют различные тактики для заработка на фондовом рынке. Одним из главных принципов остаётся купить на снижении и продать на повышении. Но, существует альтернативная стратегия заработка на акциях выработанная в США.

В 1960-е годы, американец Роберт Леви во время написания своей докторской работы внимательно наблюдал за движением курсов американских ценных бумаг. Он заметил интересную вещь, что акции чей курс вырос, как правило продолжают прибавлять в стоимости и далее и наоборот. Подобное поведение во многом объясняется психологическим фактором и инертностью толпы.

На основе этих наблюдений Леви открыл кардинально новую формулу относительной силы RSL. Которая стала провокационной и противопоставляла себя традиционной модели заработка на фондовой бирже, покупке на понижении курса с целью продажи на повышении.
При использовании этой стратегии также нужно просчитать риски. Можно использовать традиционные методы, анализа таких факторов как балансовая стоимость имущества корпорации, размер дивидендов и подобные.

Информацию о бухгалтерском обслуживании и аудит в России можно получить на сайте https://gsl.org/ru/audit/

Чтобы вычислить акции стабильно находящиеся в растущем тренде предлагается определить лучшую среднюю стоимость за последние шесть месяцев и если современная цена выше её то тренд восходящий.

Верность формулы от Роберта Леви которую он выработал на основе наблюдений за рынком с 1960 по 1965 года, каждый инвестор может определить для себя лично, принимая во внимание собственный опыт и актуальные обстоятельства.

По материалам сайта finanzen.net

DEU

Investoren von ganzen Welt verschiedene Taktiken nutzen um Geld zu verdienen an der Börse. Wichtigsten Prinzipien bleibt kaufen mit nidrige Kurse verkaufen mit Erhöhunge Kurse. Aber, es gibt die gegnerische Taktik aus USA.

In den 1960er Jahren, der Amerikaner Robert Levy beim schreiben seiner Doktorarbeit sorgfältig prüfte die Bewegung von Kurse US-Aktien. Er bemerkte eine interessante Sache, dass die Aktien, deren Kurs in der Regel weiterhin zulassen, in der die Kosten und die weiter und umgekehrt. Dieses Verhalten ist vor allem auf die psychologische Faktor und die Trägheit der Masse.

Auf der Grundlage dieser Beobachtungen Levi öffnete radikal neue Formel für die relative Stärke der RSL. Das war provokativ und widerstehen sich zum traditionelle Modell Börse Spielen die basierend auf dem Kauf mit Senkung des Kurses mit dem Ziel, den Verkauf, auf Erhöhung. Bei der Verwendung dieser Strategie müssen auch Risiken zu berechnen.

Für die Nutzung von traditionellen Methoden die Analyse von Faktoren wie der Buchwert der Immobilie Kampagne, die Höhe der Dividenden und ähnliche.

Zu berechnen ist die Aktie die stetig in wachsenden Trend sind, Anbiten dem Anleger beste durchschnittlichen Preis für die letzten sechs Monate ermmitelt und wenn die heutige Preis höher sein das ist Aufwärtstrend.

Die treue der Formel von Robert Levy die er entwickelt auf der Grundlage Beobachtungen des Marktes von 1960 bis 1965, jeder Investor kann für sich selbst persönlich bestimmen, unter Berücksichtigung der eigenen Erfahrungen und die aktuellen Umstände.

SWE

Investerare runt om i världen använder olika taktik för att tjäna pengar på aktiemarknaden. En av de viktigaste principerna är fortfarande ett köp på nedgång och sälja på uppgång. Men, finns motsatt taktik som utvecklats i USA.

På 1960-talet, Amerikansk Robert levy under skrivandet av sitt avhandlingsarbete såg rörelser på de Amerikanska börserna. Han märkt en intressant sak som bestånd vars priser har stigit som en regel att fortsätta att öka kostnaderna ytterligare och tvärtom. Detta beteende är till stor del på grund av den psykologiska faktorn och trögheten i publiken.

Baserat på dessa observationer, Levi öppnade en helt ny formel relativa styrka RSL. Det var provocerande och motsätter sig att den traditionella modellen för att tjäna pengar på aktiemarknaden, köp en lägre kurs för att sälja på uppgång

Med använder denna strategi måste du också beräkna risker. Du kan använda traditionella metoder för analys av sådana faktorer som det bokförda värdet av tillgångar i kampanjen, beloppet av utdelning och sådant.

För att beräkna den stabila bestånd är i en uppåtgående trend föreslås för att bestämma den bästa genomsnittliga värdet för de senaste sex månaderna och om priset är högre än det då trenden är uppåt.

Trogna formel av Robert Levi, som han utvecklade som bygger på observationer av marknaden från 1960 till 1965, varje investerare kan avgöra för sig själv, med hänsyn till egna erfarenheter och nuvarande omständigheter.

FIN

Sijoittajat ympäri maailmaa käyttävät eri taktiikka ansaita rahaa pörssissä. Yksi tärkeimmistä periaatteista on edelleen ostaa lasku ja myydä nousu. Mutta siellä on päinvastainen taktiikka on kehitetty yhdysvalloissa.

1960-luvulla Amerikkalainen Robert levy aikana kirjallisesti tohtoriksi työtä katseli liikkeet USA: n varastot. Hän huomasi mielenkiintoinen asia, että varastot, joiden määrä on lisääntynyt, pääsääntöisesti edelleen saada arvo-ja seuraava-ja päinvastoin. Tämä ongelma johtuu pitkälti psykologinen tekijä ja inertia joukosta.

Havaintojen perusteella, maksu avattiin täysin uusi kaava suhteellinen vahvuus RSL. Se oli provosoiva ja vastusti itse perinteinen malli ansaita pörssissä, ostaa alemman kurssin tarkoituksena myydä nousussa.

Kun käytät tätä strategiaa tarvitaan myös laskea riskejä. Voit käyttää perinteisiä menetelmiä analyysi sellaiset tekijät kuin kirjanpitoarvo varat kampanjan, osinkojen määrän ja tällainen.

Laskea vakaa varastot ovat nousutrendiä on suositeltavaa määrittää paras keskiarvo viimeisen kuuden kuukauden aikana, ja jos hinta on ennen sen jälkeen trendi on. Uskollinen kaava Robert Levi, jonka hän kehitti perustuvat havainnot markkinoille 1960 1965, jokainen sijoittaja voi itse päättää, ottaen huomioon omat kokemukset ja nykyinen olosuhteissa.

ESP

Los inversores de todo el mundo utilizan diferentes tácticas para ganar dinero en el mercado de valores. Uno de los principios básicos sigue siendo comprar en la reducción y vender en aumento.Pero, existe lo opuesto a la táctica producido en los estados unidos.

En la década de 1960, el estadounidense robert levy en el momento de redactar su trabajo de doctorado de trabajo cuidadosamente observar al movimiento de los cursos de las acciones estadounidenses. Se dio cuenta de lo interesante que las acciones cuyo curso ha crecido, como regla general siguen sumar en el valor y el siguiente, y viceversa.

Este comportamiento se explica principalmente psicológicos factor y la inercia de la multitud. En base a estas observaciones, levi abrió radicalmente nueva fórmula de la fuerza relativa de RSL. Que se ha convertido en la provocación y противопоставляла mismo modelo tradicional de ganar dinero en la bolsa de valores de mercado, compra en caídas del curso con el fin de vender en aumento. Cuando se utiliza esta estrategia también deberá calcular los riesgos.

Para puede utilizar los métodos tradicionales, el análisis de factores tales como el valor en libros de los bienes de la campaña, el tamaño de los dividendos y similares.

Para calcular la promoción constantemente están en tendencia creciente, se propone definir mejor el costo promedio de los últimos seis meses, y si la moderna precio por encima de su tendencia ascendente.

La fidelidad de la fórmula de robert levy que se ha desarrollado en base a las observaciones por el mercado a partir de 1960 a 1965, año en que cada inversor puede determinar para sí mismo, teniendo en cuenta su propia experiencia y de las condiciones actuales.

ENG

Investors around the world are using different tactics to earn money on the stock market. One of the main principles remains a buy on decline and sell at rise. But, there is the opposite tactic developed in the United States.

In the 1960-ies, the American Robert Levy during the writing of his doctoral work closely watched the movements of U.S. stocks. He noticed an interesting thing that stocks whose rate has increased, as a rule continues to gain value and next, and Vice versa.

This behavior is largely due to the psychological factor and the inertia of the crowd. Based on these observations, levy opened a radically new formula relative strength RSL. That was the provocative and opposed itself to the traditional model of earning on the stock market, buying on the lower course for the purpose of selling on the rise.

When using this strategy you also need to calculate risks. For you can use traditional methods of analysis of such factors as the book value of the assets of the campaign, the amount of dividends and such.

To compute the stable stocks are in the uptrend is suggested to determine the best average value for the last six months and if the price is above it then the trend is up.

Faithful to the formula of Robert Levi, which he developed based on observations of the market from 1960 to 1965, each investor can determine for themselves, taking into account own experience and current circumstances.

http://raznie.ru/

Related posts:

Одна идея о “Альтернативная стратегия заработка на акциях

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

GOLDEN JOAILLERIE
Raznie.RU | Site Map Version2017